Yönetmelik ve Düzenlemeler

TCK

TCK’ya göre CİNSEL TACİZ: Madde 105. Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur.

TCK'ya göre CİNSEL SALDIRI: Madde 102. Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK’ya göre NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI: Madde 102/2. Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

TCK’da ayrıca tehdit (Madde 106), şantaj (Madde 107), cebir (madde 108), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (Madde 108) suç olarak tanımlanmıştır. Bkz: https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html

YÖK

YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre CİNSEL TACİZ:

Madde 8. Öğrencilerin cinsel taciz fiilini işlemeleri halinde iki yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezası öngörür.

YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre CİNSEL SALDIRI:

Madde 9. Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylem olarak tanımlanır.

YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ayrıca tehdit ve şiddeti de tanımlıyor. Daha fazla bilgi için: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16532&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenci%20Disiplin%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi

 

YÖK KANUNUNA TABİ OLAN ÇALIŞANLAR İÇİN (madde 53) "Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak" suçunu kamu görevinden çıkartmakla cezalandırılır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161209-5.htm